Gouda Goverwelle
Logo van de wijkwebsite van Gouda Goverwelle
Goverwelle Laatste update: 11 juli 2019

Project verhoging WvP en Binnenpolderweg

Gouda Goverwelle - Nieuws - Goverwelle - Project verhoging WvP en Binnenpolderweg

Een deel van de Wilhelmina van Pruisenlaan en de Binnenpolderweg wordt opgehoogd en de openbare ruimte richten we opnieuw in.

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden?

Aanleiding voor de werkzaamheden is de bodemdaling. Door de bodemdaling hebben in 2019 de wegen in het projectgebied nog maar een drooglegging van 20 centimeter of minder. Dit is het hoogteverschil tussen de waterstand in de sloot (polderpeil) en het niveau van de straat. Bij hevige regenval kan dit leiden tot wateroverlast.

Het wegvak aan de Wilhelmina van Pruisenlaan 63 t/m 79 is ook opgenomen in het project om ook hier geen wateroverlast te hebben door het ophogen van de naastgelegen gebieden.

De ophoging biedt ook de mogelijkheid om de inrichting opnieuw te bekijken. Zo brengen we de toegestane snelheid op de weg van 50km/u naar 30km/u. Asfalt vervangen we door straatstenen en de vrijliggende fietspaden verdwijnen. Daarnaast is er de wens om de hemelwaterriolering klimaatbestendiger te maker en de straten te vergroenen waar mogelijk. Of het haalbaar en wenselijk is om de huidige bomen te behouden wordt nog uitgezocht.

Wat is de planning voor de werkzaamheden?

Gemeente Gouda heeft een ingenieursbureau gevonden dat samen met de bewoners het ontwerp gaat maken. Op de bewonersavond van 24 april heeft een aantal bewoners zich opgegeven voor de ontwerpateliers, waar in twee avonden samen met het ingenieursbureau het ontwerp wordt gemaakt. De ideeën die bij de bewonersavond zijn opgehaald, worden in de ontwerpateliers meegenomen. Als het ontwerp is afgerond wordt dit op een informatiebijeenkomst gepresenteerd zodat alle bewoners hier op kunnen reageren. Hierna wordt het definitief ontwerp vastgesteld. Naar verwachting zal het ontwerp in 2019 worden afgerond en start de uitvoering in 2020.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Gouda; Remco Clemens via tel (0182) 58 83 18 of assistent projectleider Toni Glasbergen via tel. (0182) 58 81 90.


Bron: https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Projecten/Ophoging_en_riool/Ophoging_Wilhelmina_van_Pruisenlaan_en_Binnenpolderweg